P e ł n a   o f e r t a


Suche karmy dla psów
Suche karmy dla kotów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla kotów
Akcesoria dla psów
Zabawki dla psów
Środki pielęgnacyjne dla psów
Książki o psach
Środki przeciw pasożytom dla psów
Pokarmy sypkie dla gryzoni
Pokarmy sypkie dla ptaków
Pokarmy dla ryb akwariowych
Inne
Pozostałe artykuły dla psów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla kotów
Pokarmy dla gadów i płazów
Smakołyki dla kotów
Smakołyki dla psów
Środki pielęgnacyjne dla kotów
Środki przeciw pasożytom dla kotów
Zabawki dla kotów
Akcesoria dla kotów
Pozostałe artykuły dla kotów
Kolby i inne pokarmy formowane dla gryzoni
Smakołyki dla gryzoni
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla gryzoni
Akcesoria i zabawki dla gryzoni
Klatki i transportery dla gryzoni
Kolby i smakołyki dla ptaków
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla ptaków
Akcesoria i zabawki dla ptaków
Klatki dla ptaków
Środki pielęgnacyjne dla ptaków
Pozostałe artykuły dla gryzoni
preparaty akwarystyczne
akcesoria akwarystyczne
Pokarmy dla ryb sadzawkowych
preparaty do sadzawek i oczek wodnych
akcesoria do sadzawek i oczek wodnych
Książki akwarystyczne
Książki o gryzoniach
Książki o ptakach


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez PPUH PET SERVICE Sp. Jawna z siedzibą… w Dąbrowie Górniczej - adres do korespondencji: 
PPUH PET SERVICE Sp. Jawna, 41-300 Dą…browa Górnicza, ul. 11 Listopada 1.
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłą…cznie do czynności dotyczą…cych realizacji umowy handlowej między klientem a nami, czyli:
- wysłania zamówienia;
- informowania o nowych produktach, usł‚ugach oraz promocjach oferowanych przez sklep PetService.pl – o ile klient wyrazi na to zgodę™.
Dane osobowe nie są udostę™pniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
Prawa dostę™pu do danych:
Każdy klient ma prawo dostę™pu do swoich danych oraz ich poprawiania. Na stronie www.petservice.pl  każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są… przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okreś›lonymi w obowiązują…cych przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, ze zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o Ś›wiadczeniu usł‚ug drogą… elektroniczną… (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze  zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać‡ urzą…dzenia i systemy informatyczne, sł‚użą…ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).